Feature

Release Date

Tech Note

Screen Cast

Windows 2.9.13
10/14/2019
Tech Note
N/A
Web Client 1.8.0
08/21/2019
Tech Note
N/A
Web Client 1.7.0
06/06/2019
Tech Note
N/A
Mac Client 3.10
05/16/2019
Tech Note
N/A
Windows 2.9.12
04/22/2019
Tech Note
N/A
Toolbox New Look and Feel
04/11/2019
Tech Note
Screen Cast
Silo Branding
4/11/2019
Tech Note
Screen Cast
Silo Browser New Look and Feel
4/11/2019
Tech Note
Screen Cast
Diffeo Plugin12/21/2018Tech NoteN/A
Windows 2.9.11    
12/05/2018
Tech Note
N/A
External File Transfer    
12/05/2018    
Tech Note 
N/A
Web Client 1.6.0
10/05/2018
Tech Note
N/A
Session Resume    
07/12/2018
Tech Note
Screen Cast
Windows Client 2.9.10
07/12/2018    
Tech Note
N/A
Malware Scanning
06/04/2018
Tech Note
Screen Cast
Log Download Admin Console
06/04/2018
Tech Note
Screen Cast
User Admin Permissions for Logs    
06/04/2018
Tech Note 
N/A
Export Users
06/04/2018
Tech Note
Screen Cast
Exploit Audit Log
06/04/2018
Tech Note
N/A
Linux 1.1.3    
05/01/2018
Tech Note
N/A
iPad 3.7.1        
05/01/2018    
Tech Note
N/A
Mac Client 3.8.1    
05/01/2018    
Tech Note
N/A
Web Client 1.3.0    
12/07/2017
Tech Note
N/A
Session Health Monitor    
10/4/2017
Tech Note 
Screen Cast
Silo Access From a Browser7/6/2017Tech NoteScreen Cast
Screen Capture Tool
5/23/2017
Tech Note
Screen Cast    
Video DownloadHelper
5/23/2017
Tech Note
Screen Cast
Secure Web Gateway Integration
3/22/2017
Tech Note
Screen Cast
iPad 3.7.0
2/15/2017
Tech Note
N/A
Windows Client 2.9.82/2/2017Tech NoteN/A
Windows Client 2.9.7
12/22/2016
Tech Note
N/A
Common Access Card (CAC) Support
12/22/2016
Tech Note
Screen Cast
Native SAML Client
12/22/2016
Tech Note
Screen Cast
Quick Host
12/22/2016Tech Note
N/A
File Management API
11/9/2016
Tech Note
Screen Cast
Ad Blocking Controls
10/21/2016Tech Note
Screen Cast
Mac Client 3.8.0
9/15/2016
Tech Note
N/A
Silo Access Portal8/24/2016Tech Note
Screen Cast
SAML Based SSO8/24/2016 Tech Note
Screen Cast
Windows Client 2.9.6
7/11/2016
Tech Note
N/A
YouTube Downloader6/27/2016Tech NoteN/A
Nimbus Screenshot6/27/2016Tech NoteN/A
Active Directory Sync6/9/2016Tech Note N/A
Granular Admin Controls3/29/2016Tech Note Screen Cast
Windows Client 2.9.5
2/16/2016
Tech Note
N/A
Pac File Support1/25/2016Tech Note N/A
Proxy Authentication Support1/25/2016Tech Note N/A
Windows Client 2.9.4
1/25/2016
Tech Note
N/A
User Limits1/11/2016Tech Note Screen Cast
Expanded Language
and Keyboard Support
12/29/2015Tech Note Screen Cast
Windows Client 2.9.3
12/21/2015
Tech Note
N/A
New Logging Type: PRINT12/18/2015Tech Note N/A
Authentic8 Cloud Secure Storage
Office Docs View
11/23/2015Tech Note Screen Cast
Authentic8 Cloud Secure
Storage Audio and Video Play
10/5/2015Tech Note Screen Cast
Bookmark Import/Export10/5/2015Tech Note Screen Cast
Deferred PIN9/01/2015Tech Note Screen Cast
Rich Media Support8/20/2015Tech Note Screen Cast
Windows Client 2.9.0
8/11/2015
Tech Note
N/A
New Logging Type: A8SS7/9/2015Tech Note N/A
Authentic8 Cloud Secure Storage7/9/2015Tech Note Screen Cast
Machine Lock Control5/27/2015Tech Note Screen Cast
Password Save Control5/27/2015Tech NoteScreen Cast
Clipboard Controls5/27/2015Tech NoteScreen Cast
Browser Fingerprint Management4/13/2015Tech NoteScreen Cast
Language Translation3/20/2015Tech NoteScreen Cast
Web Access (URL Filtering)3/3/2015 (updated)Tech NoteScreen Cast
Web Access (URL Filtering)12/9/2014Tech NoteScreen Cast
Log Encryption11/18/2014Tech NoteScreen Cast
Windows Client 2.8.1
11/7/2014
Tech Note
N/A
XTerm10/23/2014Tech NoteScreen Cast
Worldwide Egress Node Network10/23/2014Tech NoteScreen Cast
App Management Portal9/29/2014Tech NoteScreen Cast
Toolbox As An App9/2014Tech NoteScreen Cast